image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chức năng - nhiệm vụ
Lượt xem: 50

1.   Vị trí, chức năng

Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính Nhà nước của cấp chính quyền địa phương, cấp cơ sở có vị trí vô cùng quan trọng, được quy định rõ tại Khoản 1 điều 14 - Hiến pháp 2013: “ Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.”

Như vậy, UBND xã Kỳ Sơn với tư cách là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Sơn và với tư cách là Cơ quan hành chính Nhà nước cấp cơ sở.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Sơn do Hội đồng nhân dân xã Kỳ Sơn bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã nhằm đảm bảo thực hiện các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

            1. Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+ Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

+ Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

+ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thông thông tin lưu trữ phục vụ cho Ủy ban nhân dân.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

+ Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

+ Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng  về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của cơ quan theo quy định.

+ Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới